Termeni de Utilizare1. TERMENI
Prin accesarea site-ului web la https://ograda.co, sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții, toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil de respectarea legilor locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni, vă este interzis să utilizați sau să accesați acest site. Materialele conținute pe acest site sunt protejate de legea drepturilor de autor și de mărcile comerciale aplicabile.

2. LICENȚĂ DE UTILIZARE
Se acordă permisiunea de a descărca temporar o copie a materialelor (informații sau software) de pe site-ul web al Ograda Type Company SRL numai pentru vizionare tranzitorie personală, necomercială. Aceasta este acordarea unei licențe, nu a unui transfer de titlu, iar în temeiul acestei licențe, nu puteți să:

2.1. Modificați sau copiați materialele;

2.2. Utilizați materialele în orice scop comercial sau pentru orice afișaj public (comercial sau necomercial);

2.3. Încercarea de a decompila sau de a inversa orice software conținut pe site-ul Ograda Type Company SRL;

2.4. Eliminați toate denumirile de drepturi de autor sau alte denumiri de proprietate din materiale; sau

2.5. Transferați materialele unei alte persoane sau să "reflectați" materialele de pe orice alt server.

Această licență va fi reziliată în mod automat dacă încalcă oricare dintre aceste restricții și poate fi în orice moment terminată de Ograda Type Company SRL. La terminarea vizionării acestor materiale sau la terminarea acestei licențe, trebuie să distrugeți toate materialele descărcate deținute, fie ele în format electronic sau tipărit.

3. DEZMINȚIRE
Materialele de pe site-ul web al Ograda Type Company SRL sunt furnizate "ca atare". Ograda Type Company SRL nu oferă nici o garanție, exprimată sau implicită, și prin aceasta declină și anulează toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanții implicite sau condiții de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop sau non-încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau alte încălcări ale drepturilor.

În plus, Ograda Type Company SRL nu garantează și nu face nici o declarație privind acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe site-ul său în legatură cu alte materiale sau pe orice site legat către acest site.

4. LIMITĂRI
În nici un caz Ograda Type Company SRL sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderi de date sau profit, sau din cauza întreruperii afacerii) rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele siteu-lui Ograda Type Company SRL, chiar dacă Ograda Type Company SRL sau un reprezentant autorizat Ograda Type Company SRL a fost informat oral sau în scris cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune.

5. PRECIZIA MATERIALELOR
Materialele care apar pe site-ul web al Ograda Type Company SRL pot include erori. Firma Ograda Type Company SRL nu garantează că oricare dintre materialele de pe site-ul său web sunt exacte, complete sau actuale. Ograda Type Company SRL poate modifica materialele conținute pe site-ul său în orice moment fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, Ograda Type Company SRL nu se angajează să actualizeze materialele.

6. LINKURI (LEGĂTURI)
Ograda Type Company SRL nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul său și nu este responsabil pentru conținutul site-urilor astfel  legate. Includerea oricărei legături nu implică aprobarea de către Ograda Type Company SRL a site-ului. Utilizarea oricărui astfel de site legat este la riscul utilizatorului.

7. MODIFICĂRI
Ograda Type Company SRL poate revizui acești termeni de utilizare pentru site-ul său web în orice moment fără notificare. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord să fiți legați de versiunea curentă a acestor termeni și condiții.

8. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ
Aceste clauze și condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile României.

Terms of Service1. TERMS
By accessing the website at https://ograda.co, you are agreeing to be bound by these terms of service, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

2. USE LICENSE
Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Ograda Type Company SRL's website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

2.1. Modify or copy the materials;

2.2. Use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);

2.3. Attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Ograda Type Company SRL's website;

2.4. Remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or

2.5. Transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Ograda Type Company SRL at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. DISCLAIMER
The materials on Ograda Type Company SRL's website are provided 'as is'. Ograda Type Company SRL makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.

Further, Ograda Type Company SRL does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. LIMITATIONS
In no event shall Ograda Type Company SRL or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on Ograda Type Company SRL's website, even if Ograda Type Company SRL or a Ograda Type Company SRL authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. 

5. ACCURACY OF MATERIAL
The materials appearing on Ograda Type Company SRL's website could include errors. Ograda Type Company SRL does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. Ograda Type Company SRL may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However Ograda Type Company SRL does not make any commitment to update the materials.

6. LINKS
Ograda Type Company SRL has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked sites. The inclusion of any link does not imply endorsement by Ograda Type Company SRL of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. MODIFICATIONS
Ograda Type Company SRL may revise these terms of service for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service.

8. LITIGATIONS AND LAW APPLICABLE
These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Romania.
Copyright ©2017-2018
Ograda Type Co. SRL
All rights reserved.

Contact
Email
Address