Dec 2018 — Czech it!En →
End of November, beginning of December comes with good news. The two posters I prepared for the Czech Image competition from the Czech Center were selected by the jury to receive first prize. Both posters feature future release, OTC Hitomi34, more on that soon.

Ro →29
Nov
-
3
Dec

Sfârșitul lunii Noiembrie, începutul lunii Decembrie, vine cu vești bune. Două afișe pe care le-am pregătit pentru competiția Czech Image a Centrului Ceh, au fost alese de către juriu să primească premiul întâi. Ambele postere prezintă o lansare ulterioară, OTC Hitomi34, mai mult despre asta în curând.Mai multe despre competiție și celelalte lucrări premiate găsiți pe czech-it.ro.

Nov 2018 — Year One
En →
9-12
Nov

The title should probably be read as Some of the Things That Went Down Inside of a Digital Type Foundry in a Year Since Its Inception As Seen Through a Crack, but that would obviously be too long, a bit weird and a little awkward.
So, here are a few things.

Emotions? There were few, some high, and some low; feeling feelings. Anxiety; checked. Some sense of purpose? Sure, let’s add a bit of that too. Hours put in? Lots. Or maybe I’m just kidding myself. In paper and in pixels, in ink and proofs. The impressive and amazing activities of kerning, and invoices, accounting stuff...


Throwing sketches in the garbage and keeping notes for points. Well, that didn’t turn into a thing. Stacking post-its and spinning boxes, title of my sex tape.

Anyway, these are the highlights: A brush lettering and calligraphy workshop in Oradea’s stronghold; some other odd paintings that hang out in a corner of the studio; a new website showcasing personal, collaborations and commercial projects; a few fonts developed over the past couple of years now available for licensing; a set of wood type and some decorative, for do whatever you like with, wood letters; a new t-shirt, and a hoodie, mostly for myself, on these here chilly days, (on preorder); these, available through the shop. ↗

Ro →
Titlul ar trebui să fie citit probabil ca Unele Lucruri care au Avut Loc în Interiorul unei Fonderii Digitale într-un An de la Înființare după cum Se Vede printr-o Crăpătură, ceea ce ar fi evident însă prea lung, puțin straniu și întrucâtva bizar. Deci, iată câteva lucruri.

Emoții? Au fost ceva, unele mai sus și altele mai jos; am simțit sentimente. Anxietate; verificat. Un dram de țel? Sigur, să adăugăm un pic. Ore acordate? Multe. Sau poate doar glumesc. Pe hârtie și din pixeli, la cerneală și în corecturi. Activitățile impresionante și uimitoare ale kerning-ului, facturile, contabilitatea...


Aruncarea schițelor la gunoi și păstrarea notelor pentru puncte. Ei bine, asta nu s-a transformat într-un lucru. Așezarea post-it-urilor și cutii care se învârt, noh, asta nu mai traduc...

Oricum, acestea sunt cele mai importante: un atelier de lettering și caligrafie cu pensula în Cetatea Oradea; alte picturi curioase care stau într-un colț al studioului; un nou site web prezentând proiecte personale, colaborări și proiecte comerciale; câteva fonturi dezvoltate în ultimii ani, disponibile acum pentru licențiere; un set de litere din lemn și unele decorative, să faci ce îți place cu ele, litere din lemn; un tricou nou și un hanorac, mai ales pentru mine, în zilele cu răcoare de acum (la preorder); acestea, disponibile prin magazin. ↗Oct 2018 — Romanian Currency Sign
En →15
Sep

-
15
Oct

About a month ago, as I was working on the website, I noticed that a symbol for the Romanian Leu could be useful and would look better than the ISO code RON alongside other currency symbols such as the Euro (€) in this case.

The Euro sign (€) is the currency sign used for the euro, the official currency of the European Union (EU) and other non-EU countries. The design was presented to the public by the European Commission on 12 December 1996. The international three-letter code (according to ISO standard ISO 4217) for the euro is EUR. In Unicode it is encoded at U+20AC.[1]

The Romanian Leu (Romanian pronunciation: [lew], plural lei [lej]; sign: L; ISO 4217 code: RON; numeric code: 946) is the currency of Romania.[2]

Apparently I was not the only one to raise this issue, there were about six other people in the last four or five years that had something to say on the subject.*

As it happens, around the same time, I came across an entry on the Alphabettes website where Kimya Gandhi talked about her favourite talks from ATypI 2018. One of which was “A sheqel for your thoughts” by Shani Avni on David Ismar’s efforts into designing and implementing a Hebrew currency sign. A really entertaining and well documented presentation that you should watch. [ ︎ ]

Fueled by these and having an other window open and my hands messing around with the very typeface you are reading now, at that time, definitely made it easier to design a few proposal symbols and include them in the files as Private Use Unicode values (for now):  (uniE000);  (uniE001);  (uniE002).

Here, some examples alongside other currency signs:
899 £4 32 ¥765 $23 512

Now, my hope is that this could be taken as a conversation starter, and a way to address an existing issue, that may not be vital, yet one that could at the least, make a few people sigh in relief after some time, maybe even bring a smile to someone’s face; and also save some line space and look smarter in the process.

Ro →
În urmă cu o lună, pe măsură ce lucram la site, am observat că un simbol pentru leul românesc ar putea fi util și ar arăta mai bine decât codul ISO RON alături de alte simboluri monetare, cum ar fi euro (€) în acest caz.

Semnul euro (€) este semnul valutar utilizat pentru euro, moneda oficială a Uniunii Europene (UE) și alte țări din afara UE. Proiectul a fost prezentat publicului de către Comisia Europeană la 12 decembrie 1996. Codul internațional de trei litere (conform standardului ISO 4217) pentru euro este de EUR. În Unicode este codificat la U + 20AC.[1]

Leul românesc, plural lei, semn: L, ISO 4217 cod: RON, cod numeric: 946) este moneda națională a României.[2]

Se pare că nu eram singurul care a atras atenția asupra acestei situații, în ultimii patru sau cinci ani au existat aproximativ șase persoane care au avut ceva de spus despre acest subiect.*

Așa cum se întâmplă, în aceeași perioadă, am dat peste o intrare pe site-ul Alphabettes
unde Kimya Gandhi a vorbit despre discuțiile sale preferate din cadrul ATypI 2018. Una dintre acestea a fost "A sheqel for your thoughts" de Shani Avni despre eforturile lui David Ismar în proiectarea și implementarea unui semn de monedă evreiască. O prezentare cu adevărat placută și bine documentată pe care ar trebui să o urmăriți. [ ︎ ]

Alimentat de acestea și având o altă fereastră deschisă și mâinile prinse exact în lucrul la fontul pe care le citiți acum, la acel moment, a făcut cu siguranță mai ușor să proiectez câteva simboluri propunere și să le includ în fișier ca Valori Unicode de Utilizare Privată (pentru moment):  (uniE000);  (uniE001);  (UniE002).

Iată câteva exemple, alături de alte semne valutare:

899 £4 32 ¥765 $23 512

Acum, speranța mea este că acest text ar putea fi luat ca un început de conversație și o modalitate de a aborda o problemă existentă, care poate să nu fie vitală, dar care ar putea cel puțin să facă pe câțiva oameni să se simtă ușurați după o vreme, poate chiar ar aduce un zâmbet pe fața cuiva; și, de asemenea, să salveze spațiu și să arate decent în același timp.


JUST SEND
 AN EMAIL.
 SO EASY!


Copyright ©2017-2018
Ograda Type Co. SRL
All rights reserved.

Contact
Email
Address